[1381 E DEPOT 5] - Gouesnou (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1860 - 1873

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [1381 E DEPOT 5] - Gouesnou (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1860 - 1873