[302E-180] - Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône, Frankreich) - Notariatsakten (Liassen / Bündel) | 1445 - 1457

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [302E-180] - Berre-l'Étang (Bouches-du-Rhône, Frankreich) - Notariatsakten (Liassen / Bündel) | 1445 - 1457