[4 E 1555] - Beaumat (Lot, Frankreich) - Personenstand (Tod) | 1894 - 1894

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [4 E 1555] - Beaumat (Lot, Frankreich) - Personenstand (Tod) | 1894 - 1894