[AN ET-LXXXI-124] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - ROUSSEL Gilles (Liassen / Bündel) | 01/01/1682 - 30/04/1682

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN ET-LXXXI-124] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - ROUSSEL Gilles (Liassen / Bündel) | 01/01/1682 - 30/04/1682