[AN ET-LIII-74] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - OGIER Claude (Liassen / Bündel) | 01/01/1677 - 30/06/1677

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN ET-LIII-74] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - OGIER Claude (Liassen / Bündel) | 01/01/1677 - 30/06/1677