[3E-3117] - Chalabre (Aude, Frankreich) - Notariatsakten - JULIAN (Liassen / Bündel) | 1624 - 1624

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [3E-3117] - Chalabre (Aude, Frankreich) - Notariatsakten - JULIAN (Liassen / Bündel) | 1624 - 1624