[19EDEPOT E13] - Bussière-Nouvelle (Creuse, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1833 - 1842

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [19EDEPOT E13] - Bussière-Nouvelle (Creuse, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1833 - 1842