[3 E 321/12] - Saint-Pol-de-Léon (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1747 - 1754

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [3 E 321/12] - Saint-Pol-de-Léon (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Todesfälle) | 1747 - 1754