[3 E 321/37] - Saint-Pol-de-Léon (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Hochzeiten) | 1813 - 1817

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [3 E 321/37] - Saint-Pol-de-Léon (Finistère, Frankreich) - Personenstand (Hochzeiten) | 1813 - 1817