[AN ET-LIII-382] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - LE POT D'AUTEUIL Jules (Notarpaket) | 01/11/1762 - 31/12/1762

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN ET-LIII-382] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - LE POT D'AUTEUIL Jules (Notarpaket) | 01/11/1762 - 31/12/1762