[AN ET-CV-538] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - LE JARS Claude (Liassen / Bündel) | 1616 - 1618

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN ET-CV-538] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - LE JARS Claude (Liassen / Bündel) | 1616 - 1618