[AD18-E8765] - Dun-sur-Auron (Cher, Frankreich) - Notariatsakten - DOUART Pierre (Liassen / Bündel) | 1577 - 1578

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD18-E8765] - Dun-sur-Auron (Cher, Frankreich) - Notariatsakten - DOUART Pierre (Liassen / Bündel) | 1577 - 1578