[A-D 34, 2E 10 26] - Béziers (Hérault, Frankreich) - Notariatsakten - BOURGUÈS Guillaume (Verzeichnisse) | 1676 - 1676

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [A-D 34, 2E 10 26] - Béziers (Hérault, Frankreich) - Notariatsakten - BOURGUÈS Guillaume (Verzeichnisse) | 1676 - 1676