[03E 030/042] - Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes, Frankreich) - Notariatsakten - BARRILIER Mathieu (Notarpaket) | 01/01/1619 - 31/12/1622

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten