[AD28 - 3 Q 7 TSA 68] - Chartres (Eure et Loir, Frankreich) - Nachlass-Tabellen | 1961 - 1961

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD28 - 3 Q 7 TSA 68] - Chartres (Eure et Loir, Frankreich) - Nachlass-Tabellen | 1961 - 1961