[6e012/116 A.D. du tarn] - Boissezon (Tarn, Frankreich) - Notariatsakten - BELBEZE Jacques (Notarpaket) | 1630 - 1630

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [6e012/116 A.D. du tarn] - Boissezon (Tarn, Frankreich) - Notariatsakten - BELBEZE Jacques (Notarpaket) | 1630 - 1630