[AN MC/ET/LIII/544] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - LE POT D'AUTEUIL Jules (Notarpaket) | 01/01/1779 - 28/02/1779

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN MC/ET/LIII/544] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - LE POT D'AUTEUIL Jules (Notarpaket) | 01/01/1779 - 28/02/1779