[AN MC/ET/LXXIV/18] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - SIOT Julien (Liassen / Bündel) | 1777 - 1779

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN MC/ET/LXXIV/18] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - SIOT Julien (Liassen / Bündel) | 1777 - 1779