[AN MC/ET/IX/161] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - FILESAC Jacques (Liassen / Bündel) | 1580 - 1580

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN MC/ET/IX/161] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - FILESAC Jacques (Liassen / Bündel) | 1580 - 1580