[AN MC/ET/LXXIV/19] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - SIOT Julien (Liassen / Bündel) | 1781 - 1785

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN MC/ET/LXXIV/19] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - SIOT Julien (Liassen / Bündel) | 1781 - 1785