[AD42 - 5E9-50] - Pélussin (Loire, Frankreich) - Notariatsakten - DERVIEU (Liassen / Bündel) | 1685 - 1688

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AD42 - 5E9-50] - Pélussin (Loire, Frankreich) - Notariatsakten - DERVIEU (Liassen / Bündel) | 1685 - 1688