[AN MC/ET/XXXIII/270] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - MAHEUT René (Liassen / Bündel) | 1638 - 1638

Auf der Seite erfasste Namen
Transkription
Namen in dem Register
Daten

An der Indizierung teilnehmen [AN MC/ET/XXXIII/270] - Paris (Paris, Frankreich) - Notariatsakten - MAHEUT René (Liassen / Bündel) | 1638 - 1638